ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇXНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

1. Членство в Організації є добровільним.
2. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років та підтримують мету і завдання Організації і визнають її Статут.
3. Прийом до членів Організації здійснюється на підставі заяви. Заява вступника розглядається Правлінням, яке приймає рішення у відповідності із Статутом Організації.
4. Права члена Організації:
– обирати і бути обраними до керівних органів Організації, брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією;
– брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Організації;
– звертатися до органів Організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді;
– оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних зборах;
– звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;
5. Члени Організації зобов’язані:
– дотримуватись положень Статуту Організації;
– виконувати рішення керівних органів Організації;
– своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Правлінням Організації;
– сприяти здійсненню завдань Організації;
– брати участь у заходах, що проводяться Організацією.
6. Членство в Організації припиняється у випадках:
– виходу із Організації за власним бажанням;
– виключення із Організації, за рішенням Правління, у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Організації, або якщо член втратив зв’язок із Організацією без поважних причин чи за систематичну несплату членських внесків.

Подати заявку на вступ до членства в Truth Hounds